• امروز : چهارشنبه - ۱۵ آذر - ۱۴۰۲
  • برابر با : Wednesday - 6 December - 2023

هفته گذشته در بازار آلومینیوم چه گذشت؟

  • کد خبر : 34131
  • 29 آبان 1402 - 6:18
هفته گذشته در بازار آلومینیوم چه گذشت؟
ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ در آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ در ﺑﻮرس فلزات ﻟﻨﺪن (LME) روﻧﺪ کاﻫﺸﯽ داﺷﺖ؛ ﭼﺮاکه ارزش دﻻر ﭘﺲ از داده‌ﻫﺎی ﺧﺮده‌ﻓﺮوﺷﯽ ﻗﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آمریکا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ در آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ در ﺑﻮرس فلزات ﻟﻨﺪن (LME) روﻧﺪ کاﻫﺸﯽ داﺷﺖ؛ ﭼﺮاکه ارزش دﻻر ﭘﺲ از داده‌ﻫﺎی ﺧﺮده‌ﻓﺮوﺷﯽ ﻗﻮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آمریکا ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪ.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از باشگاه آلومینیوم، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﯿﻦ در ماه اکتبر ۴٫۶ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ اﻣﻼک ﺑﺤﺮان‌زده آن علی‌رغم اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺴکن از ﺟﻤﻠﻪ کاﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮاض، ﻫﻨﻮز ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎزگشت ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ممکن اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻮگیری ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد و در ﻣﺤﺪوده یک تا ۲ درﺻﺪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

در آﺧﺮﯾـﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ، ﭘﺮﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮارداد آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ۲۳۱۱SHFE ﺑﺎ ۱۸۹۸۰ ﯾﻮان در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﺎز ﺷﺪ که کمترین و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾـﻦ آن ﺑﺎ ۱۸۸۳۵ ﯾﻮان در ﻫﺮ ﺗﻦ و ۱۸۹۸۰ ﯾﻮان ﺑﺮ ﺗﻦ ﺑﻮد که ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در ۱۸۸۴۵ ﯾـﻮان در ﻫﺮ ﺗﻦ ﻗﺮار گرﻓﺖ. در ﺑﻮرس «LME» در آﺧﺮﯾﻦ زمان ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻗﯿﻤﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿـﻮم روی رﻗﻢ دو هزار و ۲۱۸ دﻻر در ﻫﺮ ﺗﻦ ﻗﺮار گرفت که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻓﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰی داﺷت. ﺳﻄﺢ کل ذﺧﺎﯾﺮ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در اﻧﺒﺎر «LME» ﺑﻪ ۴۸۳ هزار و ۸۰۰ ﺗﻦ رﺳﯿﺪ که دو هزار و ۵۵ ﺗﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ گذﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎفت.

روﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در ﺑﺎزار ﺷﺎﻧگهای ﭼﯿﻦ در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن طور که ﻣﺸﺎﻫﺪه می‌شود، ﻣﻌﺎﻣﻼت آﺗﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ روز ۱۷ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﯿﻼدی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ کاﻫﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.

ﻫﻔﺘﻪ گذشته در ﺑﻮرس کالای ایران، ﺣﺪود پنج هزار و ۶۰۰ ﺗﻦ ﺷﻤﺶ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﺎن طور که ﻣﺸﺎﻫﺪه می‌شود، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮکت ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺟﻨﻮب (سالکو) اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮین درﺻﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷرکت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﯾﺮان (ایرالکو) ﺑﺎ ۱۹ درﺻﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮد. ﻣﯿﺎنگین ﻧﺮخ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻤﺶ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ گذﺷﺘﻪ، ﺣﺪود ۱۰۸ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ‌ از آن رﺷﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰی داﺷﺖ.

انتهای پیام//

لینک کوتاه : https://felezatonline.ir/?p=34131

نوشته‌های مشابه

15آذر
عملکرد مناسب «تاصیکو» و پرداخت سود پیش از موعد به سهام‌‌داران
مدیر پرتفوی و سبد سهام هلدینگ صدر تامین عنوان کرد:

عملکرد مناسب «تاصیکو» و پرداخت سود پیش از موعد به سهام‌‌داران

15آذر
شاخص بورس کاهشی شد
پس از صعودهای پیاپی؛

شاخص بورس کاهشی شد

15آذر
ایران می‌تواند به هاب انرژی منطقه تبدیل شود
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین:

ایران می‌تواند به هاب انرژی منطقه تبدیل شود

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.